skip to Main Content

Takk for i år!

Tromsø internasjonale kirkefestival satser på nye inntrykk i uke 44 i 2024, mellom bots- og bønnedag og allehelgenssøndagen. TIK presenterer ulike kunstuttrykk av høy kvalitet. Kirkebyggene gir enestående mulighet for gode opplevelser for både barn og voksne. Derfor er kirkene de viktigste arenaene våre for å presentere musikk og andre kunstneriske uttrykk i ulike sjangere.

Velkommen tilbake!
Hilsen festivalledelsen

The Festival in 2023 is history

Tromsø International Church Festival (TIK) is looking for new impressions in the transition from October/November (week no. 44) in 2024. TIK presents a variety of high-quality artistic expressions. Church buildings provide unique opportunities for great experiences for both children and adults. Therefore, churches are our most important arenas for presenting music and other artistic expressions in various genres.

Welcome in 2024!

Greetings from the festival management

Foto: Fredrick Ochieng.

OM

ØYEBLIKKET – ČALBMELIIBA

La oss stoppe opp et øyeblikk. Mange av oss kjemper med tidsklemma. Desto viktigere å stoppe opp. Ta kontroll over pusten. Ta tiden tilbake, som det heter. Og gi rom for ettertanke. Omtanke (tenke om igjen!). Et øyeblikk – det er ikke først og fremst et lite sekund. Det kan være det avgjørende tidspunktet hvor vi ser ting på en ny og annerledes måte.

Kanskje kan en danseforestilling, en billedutstilling, et foredrag eller en konsert bidra til det? Tromsø internasjonale kirkefestival 2023 ønsker å bidra til å berike både tilreisende og fastboende gjennom et rikholdig program. Kanskje du ikke skulle gå glipp av Øyeblikket? Velkommen til årets festival!

For Tromsø kirkeakademi
Kjell Y. Riise


Filosof og teolog Bjørn Olav Roaldseth skriver om filosofen Søren Aabye Kierkegaards tanker om ØYEBLIKKET:

Kierkegaards øyeblikk er når Gud bryter inn i livet, og den enkelte føler seg kallet til avgjørelsen om å våge spranget inn i troen. I et slikt øyeblikk blir den historiske tid – som skiller den enkelte fra Kristus – betydningsløs. Den som føler seg tiltalt og utfordret av Kristi budskap og frelsesverk, eksisterer «samtidig» med Kristus. Dette helt i tråd med den bibelske eksistensteologen Paulus, som i Galaterbrevet proklamerer: «Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn – som elsker meg og ga seg selv for meg».

The moment (Sami language: Čalbmeliiba)

Let’s pause for a second. Many of us struggle with the time crunch. It’s all the more important to stop. Take control of your breathing. Leave room for reflection. Re-consideration (think again!). A moment – it’s not primarily a small second. It can be the crucial moment when we see things in a new and different way.

Perhaps a dance performance, a picture exhibition, a lecture or a concert can contribute to this? Tromsø International Church Festival 2023 aims to enrich the lives of both visitors and locals through a rich programme. Maybe you shouldn’t miss the Moment? Welcome to the festival!

For Tromsø Church Academy
Kjell Y. Riise


Bjørn Olav Roaldseth, philosopher, author and theologian, writes about the philosopher Søren Aabye Kierkegaard’s thoughts on the EYELIGHT:

Kierkegaard’s moment is when God breaks into life and the individual feels called to the decision to take the leap of faith. At such a moment, historical time – which separates the individual from Christ – becomes meaningless. Those who feel addressed and challenged by Christ’s message and work of salvation exist “simultaneously” with Christ. This is in line with the biblical existential theologian Paul, who proclaims in Galatians: “I am crucified with Christ; I no longer live by myself, but Christ lives in me. The life I now live as a man of flesh and blood, I live by faith in the Son of God – who loves me and gave himself for me”.

Nyheter

30Oct 23

Åpningsord fra styrelederen

- I år er det 18. årgang av festivalen vår. Nå er TIK blitt myndig. Fortsatt ung, men klar til å leve sitt eget liv, sa styreleder i Tromsø kirkeakademi,…

READ MORE
20Oct 23

ØNSKER DU FULLSTENDIG OVERSIKT?

Hele programmet er omfattende! Her er en oversikt du kan laste ned om du ønsker. Du ser lett hva som er gratis. Les mer om det enkelte arrangementet på nettsiden.…

READ MORE
18Sep 23

Nordlysfestivalen bidrar

I år samarbeider vi med en profesjonell aktør for å få produsert festivalen. Vi har avtalt med Nordlysfestivalen at deres produsent Mali Ryeng Gove stilles til disposisjon for kirkefestivalen, slik…

READ MORE
Back To Top